Tagarchief: consument

Niet ACM maar ILT wordt handhavingsinstantie passagiersrechten bus en trein

Niet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) maar de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moet de handhavingsinstantie voor passagiersrechten in bus en trein worden. Dit schrijft demissionair minister Schultz van Haegen in een brief aan de Tweede Kamer.

“Het aanwijzen van de ACM i.o. acht ik zowel vanuit efficiency als inhoudelijke overwegingen niet opportuun”, aldus de minister van Infrastructuur en Milieu. Zij voert hiermee een motie van de Tweede Kamer “niet onverkort” uit. Deze motie-Van Gent vroeg om het toezicht in het spoorvervoer te beleggen bij de Vervoerkamer van de NMa, die opgaat in de ACM.

Relatie

“De ACM i.o. houdt op het spoor vooral toezicht op de relatie tussen de beheerders (ProRail en Keyrail) en de gebruikers (zoals de NS) van het spoor”, schrijft de minister. “Verder zien de taken van de ACM i.o. op consumententerrein niet op de behandeling van individuele klachten zoals de verordeningen die vereisen.”

Efficiency

“Vanuit het oogpunt van efficiency hecht ik eraan om de handhaving van de verordeningen passagiersrechten voor alle vervoersmodaliteiten bij één en dezelfde handhavinginstantie te beleggen. In mijn afweging welke instantie het beste de naleving van de bus- en spoorverordeningen passagiersrechten kan handhaven, en tevens kan functioneren als klachteninstantie, kom ik daarom uit op de ILT, en zal ik deze instantie zo spoedig mogelijk definitief aanwijzen.”

Mandateren

De minister wil zelf bevoegd worden voor het toezicht en de handhaving annex klachtenbehandeling in het besloten busvervoer. “Ik zal die bevoegdheden vervolgens mandateren aan de ILT. Voor het openbaar vervoer per bus worden de regionale concessieverleners bevoegd voor het toezicht en de handhaving annex klachtenbehandeling. Vanuit de 1 loketgedachte voor OV- reizigers zullen ook de concessieverleners bevoegdheden aan de ILT mandateren.”

 

Advertentie

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Verenigd Koninkrijk werkt aan vernieuwing consumentenrechten

Met een nieuwe “consumer bill of rights” wil de Britse regering de rechten van consumenten versterken en verduidelijken. Er is een consultatie gestart om commentaar te krijgen op de plannen.

“Simpler laws, stronger rights”, is een van de motto’s bij de voorstellen:  Een andere slogan: “Confidence for consumers, clarity for businesses”.

De plannen zijn gericht op het stimuleren van de economische groei. Bedrijven dienen minder last te hebben van te ingewikkelde en onduidelijke regels. En het consumentenvertrouwen moet omhoog.

Ook moeten de plannen de eerlijkheid (“fairness”) bevorderen. Wetgeving dient consumenten in staat te stellen om hun rechten te begrijpen en uit te oefenen. Ze moeten voor zichzelf kunnen opkomen als zij ondermaatse producten of diensten krijgen.

De plannen besteden speciale aandacht aan diensten en “digital content”. In deze laatste categorie gaat het om bijvoorbeeld muziek, software, apps, games en e-books.

Lees hier meer.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Consumentenagenda: meer uitleg voor ondernemers over consumentenrecht

Minister Verhagen (ELI) wil tegemoet komen aan de wens van ondernemers om meer uitleg te krijgen over het consumentenrecht. Dit schrijft hij in zijn Consumentenagenda.

Het loket “Antwoord voor Bedrijven” moet meer informatie ontsluiten over regelgeving. Daarnaast zal de Consumentenautoriteit met brancheorganisaties bekijken waar aanvullende “guidance” mogelijk is.

Verhagen richt zich in de agenda op het generieke consumentenbeleid en op consumentenbescherming in  sectoren waar hij een bijzondere verantwoordelijkheid heeft (energie, telecom en voedsel). “Uiteraard werk ik actief samen met andere departementen ten aanzien van consumentenzaken die op hun terrein liggen.”

Regeldruk
Beperking van de regeldruk is een van de doelstellingen van het kabinet. Dit uitgangspunt moet leiden tot drie acties:
• stroomlijning regels
• garantiestelsel vereenvoudigen.
• versterken digitale interne markt binnen Europa

Transparantie
Om de transparantie te vergroten zet Verhagen in op een aantal maatregelen:
• het vergroten van de naamsbekendheid van ConsuWijzer onder consumenten.
• guidance geven aan bedrijven.
• inzicht in de kwaliteit van klantenservice en klachtafhandeling.
• schriftelijke bevestiging van telefonisch gesloten overeenkomsten.
• invoering leveranciersmodel voor energie..
• informatie over duurzaam voedsel.

Versterken
De Consumentenagenda bevat ook een aantal acties om het toezicht te versterken:
• strooischade
• uitbreiden instrumentarium toezichthouder
• afschaffen duale stelsel

Link naar: Consumentenagenda.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Consumentenautoriteit wil zich richten op telemarketing, webwinkels en reizen

De Consumentenautoriteit stelt voor zich de komende jaren te richten op drie aandachtsvelden:

  • misleidende en agressieve telemarketing
  • leverings- en betalingsproblemen bij webwinkels
  • intransparantie van prijzen in de reisbranche

Dit blijkt uit de voorgenomen agenda van de Consumentenautoriteit voor 2012-2013.

Vooronderzoek

Nieuw in de agenda is dat de Consumentenautoriteit ook twee gebieden voorlegt waarop zij “vooronderzoek” wil verrichten. De toezichthouder is van plan problemen in kaart te brengen naar consumentenproblemen in de telefoniesector en naar online games.

“Het doel van een vooronderzoek is om naar aanleiding van signalen die duiden op mogelijke sectorbrede consumentenproblemen een marktscan uit te voeren, die de Consumentenautoriteit in staat moet stellen inzicht te krijgen in de aard en omvang van consumentenproblemen die zich in een specifieke markt voordoen. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek kan de Consumentenautoriteit bepalen of ingrijpen in die markt geboden is.”

Reacties

Tot 23 november kunnen reacties worden gegeven. De aandachtsgebieden komen voort uit gesprekken met maatschappelijke organisaties en uit meldingen bij ConsuWijzer.

“De Consumentenautoriteit meent dat deze problemen prioriteit moeten krijgen om aangepakt te worden.” Begin 2012 presenteert de Consumentenautoriteit de definitieve agenda voor de komende twee jaar.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Bestuursrechtelijke handhaving consumentenrecht

Minister Verhagen wil een eind maken aan het zogenaamde “duale stelsel” bij de Consumentenautoriteit. De Wet handhaving consumentenbescherming zou alleen nog moeten worden gehandhaafd via het bestuursrecht en niet meer via het privaatrecht.

“Ik zal in de materiële wet bij de fusie van de NMa, de OPTA en de CA voorstellen over te gaan tot alleen bestuursrechtelijke handhaving van de Whc door deze nieuwe toezichthouder en voor zover van toepassing, door de Autoriteit Financiële Markten.”

Dit schrijft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie in zijn brief naar aanleiding van de evaluatie van de Consumentenautoriteit.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Ideeën gevraagd voor nieuwe Consumentenagenda

“Is er een overheidsrol gewenst ten aanzien van de klachtenafhandeling door bedrijven?” Dat is een van de vragen die het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie graag beantwoord ziet.

Het ministerie wil ideeën ontvangen voor de “Consumentenagenda 2011-2015”. Tot 15 juni 2011 zijn reacties welkom op een “consultatiedocument”.

“In het consumentenbeleid streven wij naar een eerlijke handel tussen consumenten en ondernemers”, schrijft het ministerie van ELI. Om tot een nieuwe beleidsagenda te komen worden 27 vragen voorgelegd. Zoals vraag 14: “Kunt u aangeven of en zo ja wanneer de overheid zich moet bemoeien met de prijsvorming op consumentenmarkten?”

De Consumentenagenda richt zich “vooral op de juridische en economische positie van consumenten en bijvoorbeeld niet op consumenten in de rol van burger en afnemer van overheidsdiensten.” Het beleid van ELI beperkt zich tot “het generieke consumentenbeleid en dan met name de markten voor niet-financiële producten en diensten”.

In de zomermaanden wordt een definitieve agenda opgesteld, waarna de Commissie Consumentenaaangelegenheden van de Sociaal-Economische Raad zich over de agenda zal buigen. Vervolgens stuurt de minister van ELI het document naar de Tweede Kamer.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Spaanse regering stelt wettelijke eisen aan klantenservice

De Spaanse regering heeft een wetsvoorstel ingediend om de klantenservice van grote (nuts)bedrijven aan wettelijke eisen te onderwerpen. Zij worden verplicht om een helpdesk en een klachtenprocedure te hebben.

De wet gaat gelden voor grote ondernemingen in nutssectoren als gas en water, maar ook voor banken en verzekeringsmaatschappijen.

Volgens het voorstel worden termijnen aan een wettelijk maximum verbonden. Zo moet een helpdesk 90 procent van de telefoontjes binnen een minuut beantwoorden.

Er komen externe controles om te waarborgen dat de bedrijven aan de nieuwe eisen voldoen.

Nederland

Het Nederlandse kabinet heeft als standpunt “dat we niet niet direct moeten overgaan tot nog meer wet- en regelgeving.. Wel zal ik de branche aanspreken op de kwaliteit van klantenservice en met hen bezien hoe dit kan worden verbeterd”, schreef minister Verhagen in december 2010. Hij stuurde toen een brief aan de Tweede Kamer. De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie schreef toen een brief aan de Tweede Kamer, in reactie op het eenmalige magazine ‘de Help’ van cabaretier Youp van ’t Hek en op moties over tarifering en wachttijden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Nieuwe financiële toezichthouder VS debuteert in Congres

De nieuwe Amerikaanse toezichthouder, het Consumer Financial Protection Bureau, is op 16 maart 2011 voor het eerst aan de tand gevoeld in het Congres. Republikeinse afgevaardigden toonden zich kritisch.

Het CFPB gaat in juli 2011 officieel van start. Professor Elizabeth Warren leidt de voorbereidingen. Zij leverde een testimony in en gaf antwoord op vragen. De discussie is te zien op c-span.

Congresleden maakten zich zorgen over de lasten van regulering en het gebrek aan verantwoording door het CFPB. Inmiddels ligt er een voorstel om de organisatie niet onder een 1-hoofdige maar 5-hoofdige leiding te plaatsen.

Het CFPB heeft sinds februari geïnvesteerd in de positionering als een open toezichthouder. De nieuwe organisaties riep Amerikanen in februari 2011 op om suggesties door te geven. Via de website is te zien hoe het CFPB daarop reageerde, via verschillende social media.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht