Tagarchief: overheid

Aanscherping onafhankelijkheid nieuwe Spaanse markttoezichthouder

De Spaanse regering heeft het wetsvoorstel over de nieuwe markttoezichthouder aangepast. Dit schrijft de zakenkrant Cinco Dias. Het nog niet gepubliceerde ontwerp zou uitgebreider ingaan op de bevoegdheden van de nieuwe CNMC. 

De Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ontstaat door een fusie van negen toezichthouders, waaronder de Spaanse mededingingsautoriteit. De Europese Commissie liet zich eind mei kritisch uit over het voorstel, met name over de effectiviteit en onafhankelijkheid van de nieuwe organisatie:

“This new body should be more efficient and could boost competitiveness in all sectors of the economy, as it would allow any sectoral legislation to be screened on competition grounds before being adopted. However, the current draft Law that creates the CNMC does not guarantee that it will carry out its regulatory activity in an effective and independent way.

Cinco Dias schrijft dat de CNMC volgens het eerdere voorstel zou worden “toegevoegd”  aan het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie zou, net als voor 2007, zelf onderzoeksbevoegdheden krijgen. Volgens de nieuwe tekst behoudt de markttoezichthouder zelf de mogelijkheid om dossiers te openen en zaken te onderzoeken die aan vrije marktwerking in de weg staan. Deze aanscherping van de positie van de CNMC is – in de woorden van Cinco Dias – “misschien het gevolg van de waarschuwingen van Brussel”.

College

De nieuwe markttoezichthouder zal worden geleid door een college van negen leden. Zij worden voor zes jaar benoemd, terwijl herbenoeming niet mogelijk is. De ledenkiezen zelf, via een geheime stemming, een president, die vervolgens voor drie jaar wordt benoemd. Het wetsvoorstel voorziet er ook in dat het college in het parlement verschijnt.

Directies

Het wetsvoorstel, dat vanaf oktober in de Spaanse Tweede Kamer moet worden behandeld, creëert  binnen de CNMC vier directies: voor mededinging, voor telecommunicatie en de audiovisuele sector, voor energie en voor transport en post.  Deze directies werken onafhankelijk van het college. De directeuren worden benieuwd door de regering., op voorstel van het ministerie van Economische Zaken.

Eerder bericht

Eerder bericht: Ook in Spanje fusie markttoezichthouders.

Advertentie

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Regels tegen concurrentievervalsing door overheid

De Eerste Kamer heeft op 22 maart 2011 ingestemd met nieuwe regels om concurrentievervalsing door overheden te voorkomen. Er komen nieuwe bepalingen in de Mededingingswet, die worden uitgevoerd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie meldt in een persbericht dat hiermee een eind komt aan de oneerlijke concurrentie met het bedrijfsleven. 

VNO-NCW en MKB-Nederland reageerden blij. Het wetsvoorstel “is weliswaar afgezwakt door de Tweede Kamer, die gemeenten de vrijheid geeft om ‘activiteiten van algemeen belang’ buiten de wet te laten vallen, maar de wet biedt het bedrijfsleven in elk geval de mogelijkheid om zich te verzetten tegen oneerlijke concurrentie door de overheid.”

“Gemeenten moeten winst gaan maken”, concludeerde de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)  in een persbericht . “Gemeenten doen er goed aan hun prijsbeleid, voor zover dat nog niet op orde is, in overstemming met deze nieuwe wet te brengen. Daarbij valt te denken aan het prijsbeleid voor begraafplaatsen, parkeergarages, ophalen bedrijfsafval, verhuur ruimten aan ondernemingen, kopieermachine bij de publieksbalie en kaartverkoop gemeentelijke musea.”

Voorgeschiedenis

De nieuwe wet heeft een lange voorgeschiedenis. Het wetsvoorstel werd in 2007 door de Tweede Kamer aangenomen.

Tien jaar eerder pleitte de commissie-Cohen voor regels om te voorkomen dat overheden oneerlijk concurreren met private ondernemingen. Dit gebeurde in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW).Het toenmalige kabinetsstandpunt noemde het rapport “een goed beoordelingskader”, maar wees ook op de verschillen tussen overheden en activiteiten.

Sindsdien zijn pogingen ondernomen om tot generieke wetgeving te komen, maar het Staatsblad werd niet bereikt. In 2004 werd een ingediend wetsvoorstel ingetrokken bij een “heroverweging“. In specifieke wetten zijn eerder wel voorzieningen opgenomen.

Eerste Kamer

Het wetsvoorstel is in de Eerste Kamer met algemene stemmen aangenomen. In de Tweede Kamer stemde de VVD “met overtuiging tegen deze uitgeklede wet”.

De inwerkingtreding van de nieuwe algemene regels wordt bij koninklijk besluit vastgesteld. Lees meer op de website van de Eerste Kamer.

Gedragsregels

In het MDW-project is gesproken over een verbod voor overheden om bepaalde “marktactiviteiten”  te verrichten. De werkgroep-Cohen vond dat marktactiviteiten in beginsel afgescheiden en afgestoten moeten worden.

De nieuwe wet kiest niet voor een verbod op het verrichten van marktactiviteiten maar voor gedragsregels. Deze gedragsregels zijn:

  • verplichting tot doorberekening van alle kosten,
  • verbod op exclusief gegevensgebruik,
  • verbod op functievermenging, en
  • bevoordelingsverbod inzake overheidsbedrijven.

Horizon

 De nieuwe wet wordt na 5 jaar geëvalueerd en kent een zogenaamde horizonbepaling: de geldigheid moet binnen zeven jaar uitdrukkelijk te worden verlengd. Anders vervallen de wettelijke bepalingen. De verlenging vindt plaats bij een algemene maatregel van bestuur. Het ontwerp daarvan wordt tevoren aan het parlement overgelegd om dit in de gelegenheid te stellen hierover een standpunt in te nemen.

1 reactie

Opgeslagen onder markttoezicht