Tagarchief: toezicht

Agenda Markttoezichthoudersberaad 2012

Het Markttoezichthoudersberaad is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Deelnemers zijn: AFM, CBP, Consumentenautoriteit, DNB, NMa, NZa en OPTA.

Uit de Agenda 2012 blijkt dat het MTB twee seminars organiseert en kiest voor een gezamenlijke aanpak bij:

  • Aanvullende input geven aan Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de “Kaderstellende Visie op Toezicht”.
  • Input geven aan WRR voor hun onderzoek naar “Toezicht, evenwicht en verantwoordelijkheid”.
  • Systeemtoezicht: analyse van de voor- en nadelen van systeemtoezicht en de toepasbaarheid daarvan in het markttoezicht.
  • Criteria voor goed toezicht: gezamenlijke verkenning van elementen voor een objectieve maatstaf en heldere en consistente criteria voor goed toezicht.
  • Een analyse van het spanningsveld tussen openbaarheid van oordeelsvorming en de belangen van onder toezicht gestelden.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Nationale ombudsman geeft aandachtspunten voor behoorlijk toezicht

De Nationale ombudsman heeft acht aandachtspunten geformuleerd voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De punten, die gericht zijn op de relatie tussen IGZ en patiënt, kunnen worden vertaald naar meer algemene criteria voor behoorlijk toezicht:

Behoorlijke invulling van de toezichtstaak

1. Duidelijke taakopvatting
De burger mag verwachten dat de toezichthouder een duidelijke taakopvatting heeft en die ook in woord en daad richting de melder verduidelijkt.

2. Onafhankelijk en gedegen onderzoek
De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de toezichthouder onafhankelijk en gedegen onderzoek uitvoert waarbij betrouwbare en alle relevante informatie wordt verzameld.

3. Daadkrachtig consequenties verbinden aan het onderzoek
De burger moet er op kunnen vertrouwen dat de toezichthouder daadkrachtig consequenties verbindt aan het onderzoek.

Behoorlijke relatie met de melder

4. Respectvol en op gelijkwaardige wijze communiceren
De burger mag er op vertrouwen dat de toezichthouder hem respectvol benadert en begrip heeft voor zijn emoties. Hiervoor is het essentieel dat de toezichthouder begrijpelijk communiceert en aansluit bij zijn beleving.

5. Transparant
De burger mag van de toezichthouder verwachten dat de toezichthouder transparant is over haar keuzes en handelwijze.

6. Burger betrekken bij onderzoek
De burger mag erop vertrouwen dat als de toezichthouder naar aanleiding van zijn signaal een onderzoek start hij hierbij voldoende wordt betrokken.

7. Objectief zijn
De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de toezichthouder objectief is en tot een onafhankelijk oordeel komt waarbij alle schijn van partijdigheid wordt vermeden.

8. Voortvarend werken
De burger moet erop kunnen vertrouwen dat de toezichthouder voortvarend te werk gaat.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Veranderingen in financieel toezicht Verenigd Koninkrijk

Het financieel toezicht in het Verenigd Koninkrijk verandert. Andrew Bailey van (nu nog) de Financial Services Authority (FSA) gaf een toelichting op de nieuwe benadering. Met uitspraken over regulering en toezicht, zoals:

“We do not want to see a world in which regulators constitute themselves in place of market forces.”

“Our role is to lean against those forces when they appear to go in the wrong direction and to act on information that markets may not be able to observe.”

“The crisis has taught us that no approach to financial regulation has been an obvious winner over the others.”

“Regulators must, in being forward-looking, occupy a middle ground between fixed rules and unpredictable discretion in their behaviour.”

“Regulators must be able to give Parliament and the public a better understanding of what they are doing. That is our duty as public officials, and it is strongly in our interest to do so, otherwise we will perpetuate an environment of suspicion and ill-feeling.”

“Financial stability is a public good in which there is a public interest that can trump private interests of all sorts.”

De speech is op 13 maart namens Andrew Bailey uitgesproken.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Raad van State onderschrijft en bekritiseert wetsvoorstel nieuwe toezichthouder ACM

De Raad van State onderschrijft de strekking van het voorstel tot oprichting van de Autoriteit Consument en Markt maar maakt ook een aantal kritische opmerkingen. Dit blijkt uit het advies over het wetsvoorstel, dat inmiddels naar de Tweede Kamer is gestuurd.

De kritiek richt zich vooral op de staatsrechtelijke positie van de ACM, de uitbreiding van de handhavingsbevoegdheden op het gebied van consumentenbescherming, de keuze voor twee separate wetten en de informatieverstrekking.

Aanpassing van het voorstel was “wenselijk”, aldus de Raad van State. Uit het nader rapport blijkt dat de wettekst niet ingrijpend is veranderd. Wel is de toelichting op een aantal punten uitgebreid.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Management van verwachtingen? Verwachtingen van management!

In kringen van toezicht wint “management van verwachtingen” aan populariteit. Dat klinkt goed, maar het kan beter.

De redenering begint veelal bij de verzuchting dat mensen geen reëel beeld hebben van de rol van toezichthouders, van wat zij wel en niet kunnen. Daarbij luidt de stelling vaak dat mensen nauwelijks – en steeds minder – bereid zijn om zelf risico’s te lopen. Dat zij zelf geen verantwoordelijkheid wensen te nemen. En dat zij, als er iets mis gaat, wijzen naar anderen. Erger nog, dat dan de toezichthouder het heeft gedaan!

Dit kan natuurlijk zo niet doorgaan. Gelukkig hebben we “management van verwachtingen”.  Een toezichthouder die verwachtingen weet te managen, kan later niet het verwijt krijgen dat ze niet zijn waargemaakt! Een ware vondst voor overheden die hun burgers willen vertellen dat ze niet teveel moeten verwachten.

Maar er zijn meer V’s dan de V van Verwachting. Er is ook een Verantwoordelijkheid te nemen. En er is Verantwoording af te leggen.

Ten onrechte ligt de nadruk steevast op het beperken of veranderen van externe verwachtingen. Terwijl het niet zozeer gaat om zenden, maar veel meer om ontvangen. Management van verwachtingen veronderstelt kennis van verwachtingen, dus actief luisteren naar de buitenwereld.

Die buitenwereld moet beslissingen van de binnenwereld kunnen  beïnvloeden. Andere verwachtingen kunnen gerechtvaardigde verwachtingen zijn.  Die dienen dan ook te leiden tot ander toezicht. Anders blijft het bij een communicatiefoefje.

Echt management van verwachtingen is dus ook management van toezicht. Toezichthouders horen geen verkeerde verwachtingen te wekken. Maar belangrijker nog is dat zij terechte verwachtingen waarmaken.

Paul van Dijk

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht, Opinie

Britse NMa heeft “afschrikratio” van 12 tot 40

Tegenover elke interventie door de mededingingsautoriteit staat een afschrikwekkend effect op 40 mogelijke overtredingen. Dit blijkt uit onderzoek dat de Britse Office of Fair Trading (OFT) heeft gepubliceerd.

De mededingingsautoriteit liet de “deterrence ratios” van het mededingingsregime onderzoeken om te kunnen begrijpen wat naleving bevordert en wat overtreding afschrikt.

De schattingen van het afschrikwekkend effect van het mededingingsregime zijn (telkens tegenover 1 afgeronde zaak):

  • Op het gebied van misbruik van economische machtsposities: 12 mogelijke inbreuken
  • Op het gebied van kartels:  28 mogelijke inbreuken
  • Op het gebied van commerciele overeenkomsten: 40 mogelijk overtredingen

Volgens het onderzoek vrezen bedrijven vooral reputatieschade en strafrechtelijke sancties. Juridische adviseurs leggen juist het meeste nadruk op deze financiële sancties.

Gebreken in de naleving zijn volgens de bedrijven vooral te wijten aan een gebrek aan kennis van het mededingingsrecht. In waarin de OFT eerder optrad blijkt men zich meer bewust te zijn van de verschillende aspecten van de regels.

Lees hier het persbericht en het rapport.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht