Tagarchief: wetgeving

Eerste Kamer stemt in met stroomlijning markttoezicht ACM

De Eerste Kamer heeft op 24 juni ingestemd met de wet ter stroomlijning van het markttoezicht door de Autoriteit Consument & Markt. Alleen de PVV-fractie stemde tegen.

Eerste Kamer

Eerste Kamer

De wet dient ter vereenvoudiging en stroomlijning van procedures en instrumentarium binnen de ACM. Het gaat onder meer om  beslis- en betalingstermijnen, openbaarmaking en sancties.

De wet is de tweede stap, na de instellingswet, in de bundeling van het toezicht van de voormalige NMa, OPTA en Consumentenautoriteit. Minister Kamp heeft inmiddels aangekondigd met nieuwe wetgeving te komen om de boetes te verhogen.

Klik hier voor de tekst van het wetsvoorstel dat nu een wet wordt.

Advertentie

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Markttoezichthouders hebben missiewerk te doen

“ACM opereert buiten wet, kopte het Financieele Dagblad op woensdag 16 oktober. Mededingingsadvocaten zijn bang dat de Autoriteit Consument & Markt ook optreedt tegen gedrag dat niet verboden is. De kritiek toont dat markttoezichthouders nog missiewerk te doen hebben, om draagvlak te verwerven voor hun aanpak.

Het markttoezicht heeft in de afgelopen jaren een stevige “missiegedreven” doctrine ontwikkeld. Het besef is gegroeid dat de maatschappij niet alleen wil dat overtredingen worden bestraft, maar vooral dat problemen worden opgelost – of beter nog: voorkomen. Toezichthouders kunnen zich niet zomaar verschuilen achter het ontbreken van wettelijke bevoegdheden. Zij besteden niet alleen aandacht aan illegaal maar ook aan (ander) schadelijk gedrag. En zij maken niet alleen gebruik van wettelijke instrumenten maar gaan ook in gesprek met ondernemingen.

Het Markttoezichthoudersberaad schrijft in de “Criteria voor goed toezicht” dat toezicht

“meer omvat dan slechts de strikte toepassing van bevoegdheden bij het uitvoeren en handhaven van bepaalde wetten en regels”.

Om er in een voetnoot aan toe te voegen:

“Dit laat uiteraard onverlet dat missiegedreven toezicht wordt uitgevoerd binnen de geldende wettelijke bepalingen.”

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid pleitte onlangs voor “reflectief” toezicht:

“Een reflectieve toezichthouder signaleert en agendeert dus ook legaal, maar scha- delijk gedrag. Bovendien kan hij de aandacht vestigen op voorbeelden en good practices en zo een positief stimulerende rol vervullen.”

Kritiek

De missiegedreven doctrine heeft school gemaakt in het markttoezicht, maar is daarbuiten nog niet algemeen aanvaard. Er is kritiek aan het adres van niet alleen de ACM maar ook de AFM. Gaan de toezichthouders niet hun boekje te buiten? Zeker voor een juridische one trick pony is de situatie helder: wat niet in de wet staat, bestaat niet, of mag niet bestaan.

Er is discussie over de  legitimiteit van bijdragen aan het publieke debat, maar ook van ander optreden “buiten de wet”. Hoewel deze kritiek niet altijd begrip verraadt voor de maatschappelijke rationaliteit van toezicht, kunnen markttoezichthouders het zich niet veroorloven om hun schouders op te halen. In elk geval is het niet handig de suggestie te wekken dat de wet er niet zoveel toe doet.

Het gaat niet alleen om woorden; de zorgen in de advocatuur en in het bedrijfsleven zijn niet geheel onbegrijpelijk. Advocaat Jolling de Pree gaat in het FD in op het voorbeeld van informele kennismakingsgesprekken, waarin ook de dreiging van vervolgonderzoeken aan de orde kan komen:

“Bestuurders zitten tegenover een autoriteit die hoge boetes op kan leggen. Ook aan bestuurders zelf. Bedrijven zijn dan al snel geneigd om hun gedrag aan te passen als ze zo een langdurig onderzoek kunnen voorkomen. Maar dan is helemaal niet duidelijk of er echt sprake is van een probleem.”

Volgens de krant benadrukt ACM-voorzitter Fonteijn dat zo’n gesprek niet in een intimiderende setting plaatsvindt.

“En een bestuurder kan altijd thuisblijven.”

Empathie

Markttoezichthouders doen er verstandig aan enige empathie te tonen voor de zorgen van advocaten, bedrijven en burgers. Het is duidelijk dat tenminste een toelichting op de gekozen aanpak noodzakelijk is. En we moeten zelfs voor mogelijk houden dat de praktijk hier en daar aanpassing behoeft.

Een toezichthouder heeft meer legitieme mogelijkheden dan een legalist in de wet kan vinden. Toch zijn er ook grenzen aan de inzet van instrumenten.  Ronald Gerritse, de onlangs overleden AFM-voorzitter,  waarschuwde in een speech voor detournement de pouvoir:

“Een toezichthouder kan verder gaan dan handhaving van de wet alleen, als schadelijk gedrag daar aanleiding toe geeft en onder de voorwaarde dat hij zijn gezag of zijn bevoegdheden niet misbruikt. En hij kan terug naar de wetgever als de wet te weinig mogelijkheden biedt om schadelijk gedrag daadwerkelijk te beperken.”

Markttoezichthouders kunnen de legitimiteit van hun optreden versterken door hierover het gesprek aan te gaan. Over de algemene doctrine die zij hebben gekozen, maar ook over casuïstiek waarin zij deze aanpak toepassen. Als een markttoezichthouder een probleem wil aanpakken zonder (al) een overtreding te vermoeden, is een extra investering nodig om draagvlak voor het optreden te verwerven. Ook kunnen autoriteiten duidelijk(er) maken wat de (rechts)positie is van bedrijven en burgers, bijvoorbeeld in “informele” gesprekken.

Markttoezichthouders hebben veel geïnvesteerd in het ontwikkelen van een aanpak, meer dan in het verwerven van draagvlak voor deze werkwijze. De kritiek van advocaten, hoe gemakzuchtig soms ook, is een signaal dat er ruimte is voor verbetering. Het markttoezicht heeft nog missiewerk te doen.

Paul van Dijk

Paul van Dijk is adviseur op het gebied van regulering, toezicht en communicatie. Hij was eerder werkzaam bij NMa en AFM.

ToezichtTafel

Deze blog is gepubliceerd op de ToezichtTafel, platform voor discussie over toezicht.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Autoriteit Consument en Markt presenteert plannen op 11 april

De nieuwe Autoriteit Consument en Markt presenteert haar plannen op 11 april. Dit hebben de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit bekendgemaakt.

De Eerste Kamer nam dinsdag het wetsvoorstel aan dat de drie toezichthouders samenvoegt tot ACM.

De nieuwe autoriteit gaat op 1 april van start. Op 2 april wordt de nieuwe website gelanceerd: www.acm.nl.

Rutte-I
Het eerste kabinet-Rutte besloot in 2011 tot bundeling van de drie toezichthouders. Lees hier wat daaraan vooraf ging.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Behandeling ACM-wetsvoorstel in Eerste Kamer opgeschort

Op 5 februari 2013 werd de plenaire behandeling van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt opgeschort. De Eerste Kamer toonde zich kritisch, waarna minister Kamp zich wilde beraden. De behandeling is geschorst tot 12 februari, blijkt uit een bericht van de senaat.

Hier het verslag van de inbreng van de senaat. Dit is het ongecorrigeerde stenogram.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Oprichting Autoriteit Consument en Markt uitgesteld

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) zal er niet zijn op 1 januari 2013. De Eerste Kamer wil het wetsvoorstel op 5 februari 2013 plenair behandelen.

Dit blijkt uit de “korte aantekening” die commissie Economische Zaken in de senaat heeft vastgesteld.

Het wetsvoorstel werd ingediend door minister Verhagen (CDA) die, net als zijn opvolger Kamp (VVD), streefde naar de formele oprichting op 1 januari 2013. In de nieuwe organisatie moeten de Consumentenautoriteit, de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) samengaan.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Tweede Kamer steunt oprichting Autoriteit Consument en Markt

Het wetsvoorstel over de nieuwe Autoriteit Consument en Markt is dinsdag aangenomen door de Tweede Kamer. De ingediende amendementen werden verworpen.

Het wetsvoorstel regelt de samenvoeging van NMa, OPTA en Consumentenautoriteit. De Tweede Kamer is het ermee eens dat de minister de bevoegdheid krijgt om bepaalde besluiten van algemene strekking van de ACM te vernietigen. Dat kan als de toezichthouder buiten de eigen bevoegdheden treedt.

Er was geen meerderheid voor een amendement om de vernietigingsbevoegdheid te vervangen door een goedkeuringsbevoegdheid. Wel moet de minister de Tweede Kamer informeren over een vernietigingsbesluit, aldus een aangenomen motie van D66.

1 reactie

Opgeslagen onder Uncategorized

Verhagen “omarmt” goedkeuring van beleidsregels ACM

Beleidsregels van de nieuwe toezichthouder ACM kunnen straks niet achteraf vernietigd worden. Wel moeten zij vooraf worden goedgekeurd door de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Een amendement met deze strekking komt dinsdag in stemming in de Tweede Kamer. Het parlement debatteerde woensdagavond over het wetsvoorstel tot instelling van de Autoriteit Consument en Markt.

Minister Verhagen wilde aanvankelijk dat de minister besluiten van algemene strekking, in bepaalde gevallen, zou kunnen vernietigen. Volgens het amendement-Mulder wordt de (beperkte) vernietigingsbevoegdheid vervangen door een (algemene) goedkeuringsbevoegdheid. Verhagen gaf woensdagavond aan dat hij dit amendement “omarmt”.

De minister waarschuwde dat de Europese Commissie streng is als het gaat om de eisen van onafhankelijkheid, met name bij sectorspecifiek toezicht. Daarom mag de wet volgens hem niet bepalen dat alle besluiten van de ACM kunnen worden vernietigd.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Aanscherping onafhankelijkheid nieuwe Spaanse markttoezichthouder

De Spaanse regering heeft het wetsvoorstel over de nieuwe markttoezichthouder aangepast. Dit schrijft de zakenkrant Cinco Dias. Het nog niet gepubliceerde ontwerp zou uitgebreider ingaan op de bevoegdheden van de nieuwe CNMC. 

De Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ontstaat door een fusie van negen toezichthouders, waaronder de Spaanse mededingingsautoriteit. De Europese Commissie liet zich eind mei kritisch uit over het voorstel, met name over de effectiviteit en onafhankelijkheid van de nieuwe organisatie:

“This new body should be more efficient and could boost competitiveness in all sectors of the economy, as it would allow any sectoral legislation to be screened on competition grounds before being adopted. However, the current draft Law that creates the CNMC does not guarantee that it will carry out its regulatory activity in an effective and independent way.

Cinco Dias schrijft dat de CNMC volgens het eerdere voorstel zou worden “toegevoegd”  aan het ministerie van Economische Zaken. Dit ministerie zou, net als voor 2007, zelf onderzoeksbevoegdheden krijgen. Volgens de nieuwe tekst behoudt de markttoezichthouder zelf de mogelijkheid om dossiers te openen en zaken te onderzoeken die aan vrije marktwerking in de weg staan. Deze aanscherping van de positie van de CNMC is – in de woorden van Cinco Dias – “misschien het gevolg van de waarschuwingen van Brussel”.

College

De nieuwe markttoezichthouder zal worden geleid door een college van negen leden. Zij worden voor zes jaar benoemd, terwijl herbenoeming niet mogelijk is. De ledenkiezen zelf, via een geheime stemming, een president, die vervolgens voor drie jaar wordt benoemd. Het wetsvoorstel voorziet er ook in dat het college in het parlement verschijnt.

Directies

Het wetsvoorstel, dat vanaf oktober in de Spaanse Tweede Kamer moet worden behandeld, creëert  binnen de CNMC vier directies: voor mededinging, voor telecommunicatie en de audiovisuele sector, voor energie en voor transport en post.  Deze directies werken onafhankelijk van het college. De directeuren worden benieuwd door de regering., op voorstel van het ministerie van Economische Zaken.

Eerder bericht

Eerder bericht: Ook in Spanje fusie markttoezichthouders.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder Uncategorized

Negen reacties op consultatie Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM

De internetconsultatie over het Wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM heeft negen (openbare) reacties opgeleverd, voornamelijk van het bedrijfsleven.

Het voorstel geeft regels voor de vormgeving, inhoud en procedures van het markttoezicht door de nieuwe Autoriteit Consument en Markt. Via een ander wetsvoorstel, dat al bij de Tweede Kamer ligt, wordt deze toezichthouder opgericht.

Consumenten en bedrijven konden tot 20 juli reageren op het wetsvoorstel. Zij konden daarbij aangeven of hun reactie openbaar mocht worden gemaakt.

De gepubliceerde reacties zijn te raadplegen via deze link.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht

Consultatie wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM

De consultatie over het wetsvoorstel stroomlijning markttoezicht ACM is van start gegaan. Reacties zijn welkom tot 13 juli 2012.

Het wetsvoorstel is het tweede over de Autoriteit Consument en Markt. Het eerste regelt de oprichting van de nieuwe markttoezichthouder, waarin de NMa, OPTA en Consumentenautoriteit samengaan. Het tweede dient ter stroomlijning en vereenvoudiging van procedures en handhavingsinstrumenten, “om de ACM daadwerkelijk effectief, efficiënt en slagvaardig te laten functioneren”.

Meer info via deze link.

Een reactie plaatsen

Opgeslagen onder markttoezicht